50%

Trình tạo hàm băm MD2


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of MD2 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo MD2 HASH trực tuyến


Trình tạo hàm băm MD2 có giá trị và cần thiết để tạo một chuỗi duy nhất có thể được sử dụng làm mật khẩu hoặc khóa có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu quan trọng như cơ sở hạ tầng khóa chung.

Nó sẽ tạo ra 32 ( 128 bit ) ký tự của chuỗi băm MD2 thập lục phân bất kể từ/ký tự đầu vào là bao nhiêu.

Sau khi Băm MD2 được tạo, nó không thể đảo ngược, gần như không thể giải mã được.

Làm cách nào để tạo hàm băm MD2?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo MD2 HASH trực tuyến
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm MD2 đã tạo.

MD2 HASH là gì?

MD2 là thuật toán phân loại thông báo. Nó được Ronal Rivest phát triển vào năm 1989 để tối ưu hóa cho các máy 8 bit.

Để tìm hiểu thêm về MD2 Hash, vui lòng truy cập Trang Wikipedia Băm MD2.