50%

Trình tạo băm MD6


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

MD6-128

32 length

MD6-256

64 length

MD6-512

128 length

Trình tạo MD6 HASH Trực tuyến


Trình tạo hàm băm MD6 tạo Hash cho MD6-128, MD6-256 và MD6-512 bằng mã hóa MD6. Còn được gọi là Băm bí ngô.

Nó sẽ tạo ra 32 hệ thập lục phân cho MD6-128, 64 hệ thập lục phân cho MD-256 và 128 hệ thập lục phân cho MD-512 chuỗi băm MD6 bất kể số từ/ký tự đầu vào là bao nhiêu.

Sau khi Băm MD6 được tạo, nó không thể đảo ngược, gần như không thể giải mã được.

Làm cách nào để tạo hàm băm MD6?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo MD6 HASH trực tuyến
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm MD6 đã tạo.

MD6 HASH là gì?

MD6 đang sử dụng chế độ hoạt động dựa trên cây từ dưới lên giống như cấu trúc cây Merkle tỷ lệ nén 4 trên 1 tại mỗi nút. Nó được thiết kế bởi Ronald L. Rivest, Benjamin Agre và nhiều người khác vào năm 2008.

MD6 không được chọno vòng thứ hai của cuộc thi SHA-3.

Để tìm hiểu thêm về MD6 Hash, vui lòng truy cập trang Wikipedia về MD6.