50%

Trình tạo Băm SHAK-128


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHAKE-128 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo BASH SHAKE-128 trực tuyến


Trình tạo hàm băm SHAKE-128 tạo hàm băm SHAKE-128 có thể được sử dụng làm mật khẩu thập lục phân 64 an toàn làm mặc định được sử dụng cho phần đệm mã hóa bất đối xứng tối ưu.

Nó sẽ tạo ra 64 ký tự (hỗ trợ các bit đầu ra) của chuỗi băm SHAKE-128 và không thể đảo ngược chuỗi này.

Sử dụng trường đầu vào bit đầu ra để tăng đầu ra của hàm băm nhằm làm cho nó an toàn hơn. Bit đầu ra mặc định là 256, tạo ra 64 chữ số thập lục phân..

Làm cách nào để tạo hàm băm SHAK-128?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHAKE-128 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào bảng nhớ tạm để sao chép hàm băm SHAKE-128 đã tạo.

SHAKE-128 HASH là gì?

SHAKE-128 là một phần của SHA-3 (Thuật toán băm an toàn 3) do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) phát hành vào tháng 8 năm 2015.

Tô leĐể biết thêm về SHAK-128 Hash, vui lòng truy cập SHA3.