50%

Trình tạo hàm băm CRC-16


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of CRC-16 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo HASH CRC-16 trực tuyến


Trình tạo hàm băm CRC-16 tạo ra hàm băm CRC-16 có thể được sử dụng làm ký tự 4 (17 bit) an toàn làm dữ liệu lưu trữ tài chính để phát hiện lỗi và hơn thế nữa.

Nó sẽ tạo ra 4 ký tự của chuỗi băm CRC-16 và không thể đảo ngược được.

Làm cách nào để tạo mã băm CRC-16?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo CRC-16 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm CRC-16 đã tạo.

CRC-16 HASH là gì?

CRC-16 là một phần của mã phát hiện lỗi kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC).

Mã hóa CRC-16 thường được sử dụng trong mạng kỹ thuật số và hệ thống lưu trữ. Độ dài đa thức của CRC-16 là 17 bit.

Để tìm hiểu thêm về CRC-16 Hash, vui lòng truy cập Dư thừa chu kỳ chkiểm tra.