50%

Công cụ ngẫu nhiên

Thời gian ngẫu nhiên, UUID ngẫu nhiên, Dữ liệu ngẫu nhiên, Số ngẫu nhiên, Ngày ngẫu nhiên, Nhị phân ngẫu nhiên