50%

Trình tạo hàm băm SHA384


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHA384 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo SHA384 HASH trực tuyến


Trình tạo hàm băm SHA384 tạo ra một hàm băm SHA384 có thể được sử dụng làm mật khẩu 96 ký tự an toàn hoặc được sử dụng làm Khóa để bảo vệ dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân, giao dịch tiền, v.v.

Nó sẽ tạo ra 96 ​​ký tự của chuỗi băm SHA384 và không thể đảo ngược được.

Làm cách nào để tạo hàm băm SHA384?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHA384 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm SHA384 đã tạo.

SHA384 HASH là gì?

SHA384 là một phần của SHA-2 (Thuật toán băm an toàn 2), một trong sáu hàm băm gia đình.

SHA-384 giống với SHA-512, có hai điểm thay đổi.

 

  • Các giá trị băm ban đầu từ h0 đến h7 khác nhau
  • Đầu ra được tạo bằng cách loại trừ h6 và h7.

Để tìm hiểu thêm về SHA384Hàm băm, vui lòng truy cập Hàm băm SHA2.