50%

Trình tạo băm MD4


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of MD4 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo MD4 HASH Trực tuyến


Trình tạo hàm băm MD4 có giá trị và cần thiết để tạo một chuỗi duy nhất có thể được sử dụng làm mật khẩu hoặc khóa có thể được sử dụng để bảo vệ mật khẩu Trình quản lý LAN NT trong Windows NT, XP, vista.

Nó sẽ tạo chuỗi băm MD4 16 byte thập lục phân (32 ký tự) bất kể số từ/ký tự đầu vào là bao nhiêu.

Sau khi Băm MD4 được tạo, nó không thể đảo ngược.

Làm cách nào để tạo hàm băm MD4?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo MD4 HASH trực tuyến
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm MD4 đã tạo.

MD4 HASH là gì?

MD4 là thuật toán phân loại thông báo. Nó được phát triển bởi Ronal Rivest vào năm 1990 để tối ưu hóa cho các máy 8 bit.

Để tìm hiểu thêm về MD4 Hash, vui lòng truy cập Trang Wikipedia Băm MD4.