50%

Trình tạo Băm SHAK-256


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHAKE-256 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo BASH SHAKE-256 trực tuyến


Trình tạo hàm băm SHAKE-256 tạo hàm băm SHAKE-256 có thể được sử dụng làm mật khẩu Hệ thập lục phân 128 an toàn làm mặc định được sử dụng cho phần đệm mã hóa bất đối xứng tối ưu.

Nó sẽ tạo ra 128 ký tự (hỗ trợ các bit đầu ra) của chuỗi băm SHAKE-256 và không thể đảo ngược chuỗi này.

Sử dụng trường đầu vào bit đầu ra để tăng đầu ra của hàm băm nhằm làm cho nó an toàn hơn. Bit đầu ra mặc định là 512, tạo ra 128 chữ số thập lục phân.

Làm cách nào để tạo hàm băm SHAK-256?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHAKE-256 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào bảng nhớ tạm để sao chép hàm băm SHAKE-256 đã tạo.

SHAKE-256 HASH là gì?

SHAKE-256 là một phần của SHA-3 (Thuật toán băm an toàn 3) do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) phát hành vào tháng 8 năm 2015.

Tớitìm hiểu thêm về SHAK-256 Hash, vui lòng truy cập SHA3.