50%

Trình tạo hàm băm SHA256


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHA256 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Mã hóa SHA256


Trình tạo hàm băm SHA256 tạo hàm băm SHA256 (Mã hóa SHA256) có thể được sử dụng làm mật khẩu 64 ký tự an toàn hoặc được sử dụng làm Khóa để bảo vệ dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân, giao dịch tiền và nhiều hơn nữa.

Nó sẽ tạo ra 64 ký tự của chuỗi băm SHA256 và không thể đảo ngược được.

Trình tạo SHA256 có thể được gọi là Tổng kiểm tra SHA256 trực tuyến hoặc Máy tính SHA256.

Làm cách nào để tạo hàm băm SHA256?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHA256 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm SHA256 đã tạo.

SHA256 HASH là gì?

SHA256 là một phần của SHA-2 (Thuật toán băm an toàn 2), một trong sáu hàm băm gia đình.

Để tìm hiểu thêm về SHA256 Hash, vui lòng truy cập Hàm băm SHA2.