50%

Giải mã URL trực tuyến


Enter the text to be URL Decoded

Size : 0 , 0 Characters

The URL decoded string:

Size : 0 , 0 Characters
 

Giải mã URL trực tuyến


Giải mã URL là công cụ dễ sử dụng để giải mã các tham số URL thành văn bản thuần túy và có thể đọc được. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với Giải mã URL?

  • Giải mã URL là công cụ rất độc đáo để giải mã URL với các tham số của nó.
  • decodeURIComponent Online sử dụng phương thức javascript để giải mã định dạng Chuỗi URL.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp giải mã dữ liệu liên kết.
  • Công cụ này cho phép tải URL đã mã hóa, tải dữ liệu đã mã hóa để giải mã. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Trình giải mã URL trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Ví dụ

URL được mã hóa

https%3A%2F%2Fcodebeautify.org%2Furl-decode-string

 

URL thuần túy

https://codebeautify.org/url-decode-string