50%

Trình xác thực JSON5
Trình xác thực JSON5 trực tuyến


JSON5 Validator là công cụ dễ sử dụng để xác thực dữ liệu JSON5. Sao chép, Dán và Xác thực.

Ví dụ để xác thực JSON5

{ singleQuotes: 'Tôi có thể sử dụng "dấu nháy kép" ở đây', lineBreaks: "Xem này, Bảo hiểm xe hơi?! Có \\n's!", Tương thích ngược: 'với JSON', }

 

{ singleQuotes: 'Tôi có thể sử dụng "dấu ngoặc kép" ở đây' lineBreaks: "Xem này, Bảo hiểm xe hơi?! Có \\n's!", Tương thích ngược: 'với JSON', }