50%

Dấu hiệu hoàng đạo của tôi là gì?


What is my Zodiac Sign?

Birthdate

Your Zodiac Sign

Zodiac Signs


Sign names English name Element Quality Polarity Planet Period of birth
Aries The Ram Fire Cardinal Positive Mars Mar 21 - Apr 20
Taurus The Bull Earth Fixed Negative Earth Apr 21 - May 20
Gemini The Twins Air Mutable Positive Mercury May 21 - Jun 20
Cancer The Crab Water Cardinal Negative Moon Jun 21 - Jul 22
Leo The Lion Fire Fixed Positive Sun Jul 23 - Aug 23
Virgo The Maiden Earth Mutable Negative Mercury Aug 24 - Sep 22
Libra The Scales Air Cardinal Positive Venus Sep 23 - Oct 23
Scorpio The Scorpion Water Fixed Negative Pluto Oct 24 - Nov 22
Sagittarius The Archer/Centaur Fire Mutable Positive Jupiter Nov 23 - Dec 21
Capricorn The Sea-goat Earth Cardinal Negative Saturn Dec 22 - Jan 19
Aquarius The Water Carrier Air Fixed Positive Uranus Jan 20 - Feb 18
Pisces The Two Fish Water Mutable Negative Neptune or Jupiter Feb 19 - Mar 20

Share Youre Zodiac Sign


To share your zodiac sign, paste this link into an email, web page or social media:


Cung hoàng đạo của bạn là gì?


Tôi là cung hoàng đạo nào? nếu bạn có câu hỏi này, công cụ Tìm cung hoàng đạo sẽ giúp tìm cung hoàng đạo của bạn dựa trên ngày sinh của bạn. Nhập ngày sinh của bạn và tìm cung hoàng đạo của bạn.

Cung hoàng đạo là gì?

Dấu hiệu hoàng đạo là biểu tượng đại diện cho một nhóm sao trên bầu trời. Nó không chỉ là đại diện cho một nhóm sao mà còn liên quan đến tính cách, nét tính cách của bạn.

Mỗi cung hoàng đạo đều có những đặc điểm và đặc điểm riêng biệt, mạnh nhất trong cuộc đời của họ. Có 12 cung hoàng đạo trong hệ thống Hoàng đạo và có thể chia thành 3 nhóm:

Bảo Bình – Người mang nước hoặc cá

Song Ngư – Những chú cá

Song Tử – Song Sinh

Bạn có thể làm gì với Công cụ Zodiac Sign?

  • Nó giúp tìm ra cung hoàng đạo của bạnbằng cách cung cấp ngày sinh của bạn.
  • Công cụ này có thể giúp bạn biết tên tiếng Anh và hành tinh của người đó.
  • Trực tuyến Công cụ Cung hoàng đạo của tôi hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.