50%

Giải mã URL JSONURL JSON được giải mã trực tuyến


JSON URL Decoded là công cụ dễ sử dụng để Giải mã dữ liệu JSON được mã hóa bằng bộ mã hóa URL. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với Giải mã URL JSON?

  • Nó giúp giải mã dữ liệu JSON của bạn thành JSON thuần túy.
  • Nó sử dụng phương thức decodeURIComponent của JavaScript để giải mã dữ liệu.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON đã giải mã, URL này sẽ tải các chuỗi JSON đã giải mã và chuyển đổi thành văn bản JSON. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • JSON URL Decoded hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.