50%

Giải mã JSON trực tuyến


JSON Full Form

Bộ giải mã JSON trực tuyến


JSON Decode Online là công cụ dễ sử dụng để giải mã dữ liệu JSON, xem dữ liệu JSON theo cấu trúc phân cấp và hiển thị dưới dạng json_decode php. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với json_decode?

  • Nó giúp giải mã dữ liệu JSON trực tuyến.
  • Nó cũng hoạt động để xem JSON ở dạng phân cấp.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON. Sử dụng URL REST JSON của bạn để giải mã. Nhấp vào nút Tải URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể giải mã Tệp JSON bằng cách tải tệp lên.
  • Trình giải mã JSON trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Bộ giải mã JSON này giúp nhà phát triển làm việc với dữ liệu JSON ở dạng con người có thể đọc được.

Ví dụ về JSON

Ví dụ JSON

{ "Các công ty bảo hiểm": { "nguồn": "investopedia.com" } }

 

PHP JSON_DECODE

Mảng ( [Công ty bảo hiểm] => Mảng ( [nguồn] => investopedia.com ) )