50%

JSON sang YAML


JSON Full Form

Chuyển đổi JSON sang YAML


Bộ chuyển đổi JSON sang YAML là một công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi dữ liệu JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) thành dữ liệu YAML (YAML Ain't Markup Language). Tiện ích này rất dễ sử dụng để chuyển đổi dữ liệu JSON thành YAML. Sao chép, Dán và Chuyển đổi sang YAML.

Bạn có thể làm gì với Chuyển đổi JSON thành YAML?

  • Nó giúp chuyển đổi dữ liệu JSON của bạn sang định dạng YAML.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON, tải JSON và chuyển đổi thành YAML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể Chuyển đổi tệp JSON thành YAML bằng cách tải tệp lên.
  • Khi bạn hoàn tất quá trình chuyển đổi JSON sang YAML. Bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp hoặc tạo liên kết và chia sẻ.
  • JSON to YAML Transformer hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  •  

Ví dụ về JSON sang YAML

{ "Các công ty bảo hiểm": { "Công ty bảo hiểm": [ { "Không": "1", "Tên": "Berkshire Hathaway (BRK.A)", "Vốn hóa thị trường": "507,04 tỷ USD" }, { "Không": "2", "Tên": "LFC", "Vốn hóa thị trường": "300 tỷ USD" } ] } }

 

Các công ty bảo hiểm: Công ty bảo hiểm: - 'Không': '1' Tên: Berkshire Hathaway (BRK.A) Vốn hóa thị trường: 507,04 tỷ USD - 'Không': '2' Tên: LHFC Vốn hóa thị trường: 300 tỷ USD