50%

Trình chuyển đổi XMLTrình chuyển đổi XML trực tuyến


XML Converter là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi dữ liệu XML sang JSON, YAML, CSV và TSV. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Bạn có thể làm gì với XML Transformer?

  • Nó giúp chuyển đổi dữ liệu XML của bạn.
  • Nó cũng xác thực trong trường hợp dữ liệu không phải là XML hợp lệ trước khi Chuyển đổi.
  • Công cụ này cho phép tải URL XML để chuyển đổi. Sử dụng URL REST XML của bạn để chuyển đổi. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi tệp XML bằng cách tải tệp lên.
  • Trình chuyển đổi XML hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.