50%

HTML sang VĂN BẢNChuyển đổi HTML sang TEXT


HTML to TEXT Converter Online giúp chuyển đổi HTML thành văn bản thuần túy, dễ đọc và phân tích cú pháp, đồng thời giúp lưu và chia sẻ TEXT.

Bạn có thể làm gì với HTML thành TEXT?

  • Công cụ này giúp bạn lấy văn bản thuần túy từ html rất nhanh chóng mà không cần viết một dòng mã nào.
  • Chuyển đổi HTML thành Văn bản cho phép tải URL HTML đang chuyển đổi thành Văn bản. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi thành TEXT. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Trình chuyển đổi HTML sang văn bản thuần túy Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.