50%

HTML sang JADEChuyển đổi HTML sang JADE


HTML to JADE Converter giúp chuyển đổi cú pháp nhạy cảm với khoảng trắng của HTML sang JADE để viết HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ JADE.

Bạn có thể làm gì với HTML sang JADE?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Thực thể/Chuỗi/Dữ liệu HTML thành Chuỗi/Dữ liệu JADE.
  • Công cụ này cho phép tải URL HTML đang chuyển đổi sang JADE. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi sang JADE. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • HTML sang JADE Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

NGỌC là gì?

JADE là một công cụ mẫu hiệu suất cao chịu ảnh hưởng nặng nề của Haml. Đây là phiên bản PUG cũ và không còn được dùng nữa.

JADE được đổi tên thành PUG.

Để tìm hiểu thêm về JADE, vui lòng truy cập Tài liệu cú pháp Jade.