50%

Chuỗi thành JSON trực tuyếnVăn bản thành JSON


Chuỗi thành JSON Trực tuyến là công cụ dễ sử dụng để Chuyển chuỗi thành JSON Cây giúp phân tích dữ liệu JSON ở chế độ cây. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển chuỗi thành JSON?

  • Nó giúp chuyển đổi chuỗi của bạn sang trình hiển thị JSON. Nó chuyển đổi chuỗi JSON thành Đối tượng JSON trực tuyến.
  • Công cụ này cho phép tải URL Chuỗi. Sử dụng URL REST văn bản của bạn để chuyển đổi. Nhấp vào nút Tải URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể nhập dữ liệu Chuỗi bằng cách tải tệp lên.
  • Văn bản thành JSON hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Trình phân tích cú pháp chuỗi json trực tuyến này giúp nhà phát triển làm việc với dữ liệu Chuỗi JSON dễ dàng phân tích và hiểu được.

Ví dụ để chuyển đổi sang JSON

Ví dụ về chuỗi

{ "Các công ty bảo hiểm": { "nguồne": "investopedia.com" } }