50%

Trình làm đẹp XAMLXAML Beautifier Online


XAML Beautifier là công cụ dễ sử dụng để định dạng Chuỗi XAML. Sao chép, Dán và Làm đẹp.

Bạn có thể làm gì với Trình định dạng XAML?

  • Nó giúp làm đẹp XAML, In XAML và Xoá dữ liệu XAML.
  • Nó cũng xác thực trong trường hợp dữ liệu không phải là XAML hợp lệ trước Pretty XAML.
  • Công cụ này cho phép tải URL XAML để thu nhỏ. Sử dụng URL XAML REST của bạn để XAML đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể XAML in đẹp tệp XAML bằng cách tải tệp lên.
  • Pretty Print XAML hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

XAML là gì?

XAML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu ứng dụng mở rộng.

XAML là ngôn ngữ dựa trên XML khai báo được tạo bởi Microsoft để tạo và khởi tạo các Đối tượng, Giá trị và Thành phần có cấu trúc vào tháng 6 năm 2008.

Nó được sử dụng rộng rãi trong .Net Framework(khung XAML thời gian chạy WPF, Silverlight, WF và Windows).