50%

PNG đến Base64


Select Your PNG and ConvertChuyển PNG sang Base64


PNG to Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi PNG thành Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển đổi PNG sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi PNG sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
  • Giới hạn Tải lên PNG được đặt thành 4 MB.
  • PNG mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của PNG với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa PNG hỗ trợ tải Tệp PNG để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên PNG và chọn Tệp.
  • PNG sang Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.