50%

JPG sang Base64


Select Your JPG / JPEG and ConvertChuyển đổi JPG sang Base64


JPG sang Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi JPG sang Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

Bạn có thể làm gì với Bộ chuyển đổi JPG/JPEG sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi JPG sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
  • Tất cả các định dạng hình ảnh đều được hỗ trợ như JPG, JPEG, GIF, v.v.
  • Giới hạn Tải lên JPG được đặt thành 4 MB.
  • Hình ảnh mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của JPG với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa JPG hỗ trợ tải Tệp JPG để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên JPG và chọn Tệp.
  • JPG sang Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.