50%

GIF sang Base64


Select Your GIF and ConvertChuyển đổi GIF sang Base64


GIF to Base64 Encoder Online giúp chuyển đổi GIF (Định dạng trao đổi đồ họa) sang Chuỗi Base64. Sao chép vào khay nhớ tạm và Tải xuống chuỗi base64.

GIF là viết tắt của Graphics Interchange Format được Steve Wilhite tìm thấy vào ngày 15 tháng 6 năm 1987. Để biết thêm về định dạng này, hãy truy cập Trang Wikipedia về GIF

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển đổi GIF sang Base64?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi GIF sang nhóm Base64 một cách dễ dàng.
  • Giới hạn Tải lên GIF được đặt thành 4 MB.
  • GIF mã hóa Base64 tạo mã HTML cho IMG với Base64 dưới dạng src (nguồn dữ liệu).
  • Mã nền CSS của GIF với base64 cũng được tạo.
  • Công cụ mã hóa GIF hỗ trợ tải Tệp GIF để chuyển đổi sang Base64. Nhấp vào nút Tải lên GIF và chọn Tệp.
  • GIF to Base64 Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux,Chrome, Firefox, Edge và Safari.